Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Domowa Stolarnia – Jestem Pasjonatem
 1. Organizatorem Konkursu jest
  Domowa Stolarnia Paweł Jakubowski
  Zielińskiego 4/16 53-532 Wrocław
  NIP 897-171-96-14
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Domowa Stolarnia
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie Facebookowym https://www.facebook.com/DomowaStolarnia w dniach 31 października – 10 listopada 2016 roku (do godziny 21:00).

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest osobą powyżej 18 roku życia, która posiada profil w serwisie facebook.com. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadania profilu z danymi zgodnymi z prawdą, czyli profil z prawdziwymi danymi osobowymi (imię i nazwisko, na które zostanie przesłana nagroda w przypadku wygranej przez uczestnika). Organizator ma prawo do dodatkowej weryfikacji, w celu ustalenia poprawności danych, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo oszustwa.

b) posiada komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do internetu.

c) nie jest właścicielem lub pracownikiem Domowej Stolarni.

d) nie jest członkiem rodziny właściciela lub pracownika Domowej Stolarni.

e) polubiła Facebookową stronę Domowej Stolarni pod adresem facebook.com/DomowaStolarnia

f) uczestnik, w przypadku wygranej, zgadza się na wysyłkę nagród rzeczowych pod adres wskazany przez niego adres na terenie Polski. Wysyłka odbywa się na koszt Domowej Stolarni.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnik chcący wziąć udział w konkursie zgłasza chęć swojego udziału pod podstem udostępnionym przez Domową Stolarnię na profilu www.facebook.com/DomowaStolarnia, na którym organizator informuje o konkursie.  Zgłoszenie następuje poprzez umieszczenie pod postem wizerunku uczestnika w trakcie prac stolarskich lub ogólno rozpoznawalnych jako majsterkowanie.

§ 4 NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:

 

Nagroda publiczności

Nagroda przyznawana jest dla uczestnika, który otrzymał pod zgłoszonym zdjęciem największą ilość “lajków” na dzień i godzinę wyznaczoną przez organizatora jako koniec konkursu.

1 miejsce  – Voucher o wartości 600 zł do wykorzystania na warsztaty stolarskie obywające się w Domowej Stolarni (okres ważności – 1 rok od daty zakończenia konkursu), przyrżnia nastawna z piłą Stanley 20-800, opakowanie wosku na bazie naturalnych składników wyprodukowanego przez Domową Stolarnię i ostrzenie 5 narzędzi, do wyboru: dłuto, nóż, siekiera, ostrze, ostrze struga – ostrzenie wykona www.canislupus-cl.pl

2 miejsce – Voucher o wartości 400 zł do wykorzystania na warsztaty stolarskie odbywające się w Domowej Stolarni (okres ważności – 1 rok od daty zakończenia konkursu), przyrżnia nastawna z piłą Stanley 20-800, opakowanie wosku na bazie naturalnych składników wyprodukowanego przez Domową Stolarnię i ostrzenie 4 narzędzi, do wyboru: dłuto, nóż, siekiera, ostrze, ostrze struga – ostrzenie wykona www.canislupus-cl.pl

3 miejsce – Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na warsztaty stolarskie odbywające się w Domowej Stolarni (okres ważności – 1 rok od daty zakończenia konkursu), przyrżnia nastawna z piłą Stanley 20-800, opakowanie wosku na bazie naturalnych składników wyprodukowanego przez Domową Stolarnię i ostrzenie 3 narzędzi, do wyboru: dłuto, nóż, siekiera, ostrze, ostrze struga – ostrzenie wykona www.canislupus-cl.pl

Nagrody specjalne Domowej Stolarni

Nagroda przyznawana jest dla uczestnika, który zgłosił swój udział w konkursie, a który nie został sklasyfikowany jako zwycięzca w § 3, pkt 1, a). Nagroda zostanie przyznana przez komisję konkursową złożoną z pracowników Domowej Stolarni, którzy na czas zakończenia konkursu posiadają umowy o pracę lub cywilno-prawne. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

1 miejsce – Voucher o wartości 600 zł do wykorzystania na warsztaty stolarskie obywające się w Domowej Stolarni (okres ważności – 1 rok od daty zakończenia konkursu), wyrzynarka FATMAX FME340K, opakowanie wosku na bazie naturalnych składników wyprodukowanego przez Domową Stolarnię i ostrzenie 5 narzędzi, do wyboru: dłuto, nóż, siekiera, ostrze, ostrze struga – ostrzenie wykona właściciel www.canislupus-cl.pl

2 miejsce – Voucher o wartości 400 zł do wykorzystania na warsztaty stolarskie obywające się w Domowej Stolarni (okres ważności – 1 rok od daty zakończenia konkursu), przyrżnia nastawna z piłą Stanley 20-800, opakowanie wosku na bazie naturalnych składników wyprodukowanego przez Domową Stolarnię i ostrzenie 5 narzędzi, do wyboru: dłuto, nóż, siekiera, ostrze, ostrze struga – ostrzenie wykona właściciel www.canislupus-cl.pl

3 – 10 miejsce – opakowanie wosku do drewna, wyprodukowanego przez Domową Stolarnię na bazie naturalnych składników.

 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 1. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@domowastolarnia.pl w terminie 5 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 1. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Domowa Stolarnia, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 14 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Domowa Stolarnia.
 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 1. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.domowastolarnia.pl